Podręcznik Streetworkera Bezdomności (red.) M. Dębski, A. Michalska, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2011

Podręcznik Streetworkera Bezdomności to wynik wieloletnich prac zespołu ds. streetworkingu funkcjonującego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. 

Podręcznik zawiera najważniejsze teoretyczne wiadomości i praktyczne wskazówki odpowiadające na pytanie jak pracować z osobami bezdomnymi przebywającymi w przestrzeni ulicy. W swoich treściach nawiązuje do takich aspektów jak definicje streetworkingu, rola streetworkera, niezbędne narzędzia pracy (materialne oraz niematerialne), jak również odpowiada na pytanie w jaki sposób wdrożyć usługę streetworkingu w funkcjonowanie lokalnego systemu wsparcia osób bezdomnych. Wartością publikacji jest jej praktyczny wymiar nawiązujący do sposobów poruszania się w terenie, budowania map miejsc przebywania osób bezdomnych, niezbędnych wzorów dokumentów czy praktycznych trudności w codziennej pracy

 

Podręcznik streetworkera bezdomności

Podręcznik streetworkera bezdomności