O superwizji słów kilka

SUPERWIZJA  jest procesem, który ma charakter zaplanowanego działania, dla którego zabezpieczone zostały odpowiednie środki finansowe, techniczne i organizacyjne w zależności od możliwości instytucji liderującej i realnych potrzeb i problemów niezbędnych do rozwiązania.

Superwizja jest metodą szkolenia i wzbogacania kompetencji w zawodach i funkcjach polegających na pracy z ludźmi, w których metodyczne działanie w relacjach interpersonalnych jest ważnym aspektem praktyki zawodowej. Głównym zadaniem superwizji jest uczenie analizy problemów. Tak rozumiana superwizja zakłada nie tylko relacyjność w osobie superwizora (osoby prowadzącej superwizję) i osób superwizowanych (odbiorców superwizji) ale również procesualność wyrażającą się w regularnych spotkaniach, zakładanych celach i planowanych efektach. Istotnym elementem o którym warto pamiętać jest fakt, że znaczenie superwizji sprowadza się do umiejętnego i profesjonalnego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznym funkcjonowaniu i działaniu w swoim miejsc pracy będąc tym samym przejawem rozwoju osobistego i zawodowego osoby superwizowanej.

 

ETAPY SUPERWIZJI

Myśląc o profesjonalnie przeprowadzonej superwizji warto wyróżnić 7 najważniejszych etapów jej wdrażania

etapy

 

Przed przystąpieniem do superwizji należy w sposób dokładny rozpoznać, na jakim etapie rozwoju zawodowego znajdują się osoby poddawane superwizji oraz na jakim etapie rozwoju i instytucjonalnego funkcjonowania znajduje się sama instytucja, która zatrudnia osoby superwizowane. Kluczowe wydaje się odpowiednie dopasowanie określonego typu superwizji dla dalszego procesu profesjonalizacji pracy osób superwizowanych

Bez tytułu