IDEA PROWADZENIA BADAŃ WG CDiBS SOCJOGRAM

Badania społeczne można prowadzić na wiele sposobów i z różnych motywów. CDiBS SOCJOGRAM myśląc o prowadzeniu badań wyznaje kilka kluczowych zasad:

  • prowadzenie badań naukowych jest stałym elementem diagnozy występowania problemów społecznych dzięki prowadzeniu badań można określić (a niekiedy przewidzieć) skalę i charakter występowania określonego problemu społecznego. Posiadanie bieżącej wiedzy o najważniejszych bolączkach, problemach, ale również mocnych stronach analizowanej sytuacji przekłada się wprost na ekonomizację podejmowanych działań i czynności. Innymi słowy można powiedzieć, że dzięki prowadzonym badaniom strona Zamawiająca ma możliwość nie tylko oglądu aktualnej sytuacji, ale przede wszystkim bieżącej interwencji w sytuacjach niepożądanych;   
  • badania prowadzi się w celu rzeczywistej zmiany społecznej: nieprawdą jest, że głównym produktem zrealizowanych badań jest opracowanie publikacji naukowej czy przygotowanie raportu. Głównym celem prowadzonych badań staje się wspólne wypracowanie REKOMENDACJI do zmiany rzeczywistości społecznej, w zakresie charakterystycznym dla dokonywanych analiz i statystyk. Innymi słowy można powiedzieć, że realizowane badania pełnią funkcję pomocniczą dla decydentów w podejmowaniu decyzji o kontynuacji bądź zmiany dotychczasowego kierunku rozwoju gminy/podmiotu/instytucji;
  • badania prowadzi się wspólnie: Zamawiający badanie powinien mieć możliwość nie tylko pełnego wglądu w poszczególne etapy procesu badawczego, ale również powinien czynnie uczestniczyć w tworzeniu narzędzi badawczych oraz całej idei badania. CDiBS SOCJOGRAM wychodzi z założenia, że bliskość Zamawiającego badanie jest kluczowa dla dalszego przyswajania wyników badania, oraz dalszych prac nad wdrożeniem płynących z badań rekomendacji;
  •  końcowy raport z badań staje się pretekstem do dalszych działań: w prostej linii oznacza to, że po zakończonych badaniach wnioski oraz rekomendacje stanowią podstawę do ich wdrożenia. Wdrożenie to jest możliwe dzięki obecności specjalistów pracujących nad wynikami prowadzonych badań w kierunku implementacji wypracowanych rekomendacji. Dalsze procedowanie nad opracowanym raportem wydaje się być kluczowym elementem zaangażowania wielu koalicjantów zainteresowanych wprowadzaniem zmian w swoich instytucjach.jednostkach.podmiotach;
  • badania pełnią funkcję terapeutyczną wobec osób w nich uczestniczących: doświadczenie CDiBS SOCJOGRAM wskazuje, że uczestnicy prowadzonych badań, dzięki zadawanym pytaniom, przeżywają swoistego rodzaju transformację. Udzielając odpowiedzi na kwestionariuszowe pytania osoby biorące udział w badaniu konfrontują się z własną przeszłością  starając się odpowiedzieć na najważniejsze pytania życiowe. W tym kontekście w procesie badawczym należy mieć zawsze na uwadze przede wszystkim dobro osoby włączonej w proces badawczy