Układanie narzędzi badawczych

Specjaliści słusznie zauważają, że rodzaj narzędzia badawczego, jego jakość, odpowiednie ułożenie w dużej mierze warunkują ostateczny sukces całego procesu badawczego.

O narzędziu badawczym należy myśleć już na samym początku realizacji badań a wynika ono bezpośrednio z procesu operacjonalizacji najważniejszych pojęć i pytań badawczych. Zastosowane narzędzie musi z jednej strony dawać możliwość weryfikacji postawionych hipotez badawczych, z drugiej zaś powinno umożliwiać dokonywanie odpowiednio zaawansowanych analiz statystycznych (w przypadku prowadzenia badań ilościowych). CDiBS SOCJOGRAM oferuje pomoc przy operacjonalizacji pytań badawczych i układaniu narzędzi badawczych takich jak:

  • Kwestionariusz ankiety
  • Kwestionariusz wywiadu
  • Dyspozycje do indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI)
  • Scenariusze wywiadów grupowych (FGI)
  • Scenariusze/arkusze obserwacji

Odpowiednio ułożony kwestionariusz to taki, który wykorzystuje wszystkie dostępne poziomy pomiaru (poziom nominalny, porządkowy, przedziałowy, ilorazowy) oraz możliwe formułowanie pytań pojedynczych i tabelarycznych. Podczas układania ilościowych narzędzi badawczych istnieje możliwość stosowania:

  • skali dystansu społecznego Bogardusa (bliskość relacji, jaką jesteśmy gotowi zaakceptować w stosunku do osób z obcej grupy społecznej. Mogą to być członkowie innej grupy narodowościowej, religijnej, etnicznej, rasowej itp),
  • skali Likerta (skala, którą wykorzystuje się w kwestionariuszach ankiet i wywiadach kwestionariuszowych, dzięki której uzyskać można odpowiedź dotyczącą stopnia akceptacji zjawiska, poglądu),
  • skali Gutmana (skala składająca się z szeregu hierarchicznie uporządkowanych pytań, dotyczących tego samego zagadnienia).