Analiza zebranych danych (ilościowych i jakościowych)

W dużej mierze analiza danych zależy od kształtu kwestionariusza i struktury zadawanych w nim pytań. CDBiS SOCJOGRAM w swojej ofercie przygotował możliwość dokonywania obliczeń statystycznych na poziomie opisu oraz wnioskowania statystycznego.

Poszukiwanie zależności, korelacji, najważniejszych czynników wpływających na badane zjawisko, dokonywanie szczegółowego opisu najważniejszych zmiennych niezależnych jest istotą zabaw statystycznych. Drąż dane dopóki przestaną zeznawać – to motto pracy nad analizą danych, jakie oferuje CDiBS SOCJOGRAM.

Analiza zebranego materiału badawczego to nie tylko wyprowadzanie wniosków na podstawie współczynników i miar statystycznych ale również wszelkiego rodzaju działania na zbiorze danych i jego przekształcanie. Agregowanie danych, łączenie zmiennych, obliczanie nowych wartości i inne operacje stanowią podstawę rzetelnej analizy statystycznej.

Opracowywanie raportów badawczych na podstawie dostępnych materiałów badawczych (analizy ilościowe, jakościowe, statystyki, bazy danych i inne) oraz tworzenie prezentacji

Pisanie raportu to kolejny etap procesu badawczego następujący bezpośrednio po analizie danych i ściśle z nią związany. Raport z prowadzonych badań zawiera najważniejsze wnioski, tabele, wykresy danych nawiązujące do postawionych hipotez badawczych. Jeśli istnieje taka możliwość przygotowywany raport może mieć charakter raportu badawczego. Koniecznością w takim przypadku jest posiadanie wyników odpowiedzi na dokładnie tak samo zadawane pytanie w różnych okresach badawczych