BADANIA ESPAD W GDYNI JUŻ RUSZAJĄ

Centrum Doradztwa i Badań Społecznych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni rozpoczyna badania ESPAD prowadzone wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Gdyni. WSTĘPNE WYNIKI JUŻ W CZERWCU

*„Co to jest ESPAD”? Europejski projekt badań ankietowych w zakresie spożywania alkoholu i innych używek w szkołach. Idea paneuropejskiej współpracy w badaniach szkolnych na temat używania substancji psychoaktywnych powstała wśród badaczy tej problematyki skupionych wokół Rady Europy (Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs – Pompidou Group). Sprowadza się ona do uzgodnienia i na ile to możliwe wystandaryzowania metodologicznych warunków badań w różnych krajach, tak aby ich wyniki uczynić maksymalnie porównywalnymi. Badania inicjowane przez tę grupę prowadzone są co cztery lata według tych samych wystandaryzowanych technik, co umożliwia porównywalność nie tylko w przestrzeni ale i w czasie. Polska włączając się do tego projektu uzyskała możliwość śledzenia zarówno rozmiarów zjawiska jak i jego trendów rozwojowych na szerokim tle sytuacji w Europie i w poszczególnych jej krajach.